16:52 20.07.2018
ნაკადი, რომელიც ზღვაში მოულოდნელად შეგითრევთ - რა უნდა ვიცოდეთ, რომ არ დავიხრჩოთ

ყო­ველ­წლი­უ­რად აშშ-ში 100-ზე მეტი ადა­მი­ა­ნი „მტა­ცე­ბე­ლი დი­ნე­ბის“ (Rip Current) მსხვერ­პლი ხდე­ბა. ასე­თი დი­ნე­ბა არც სხვა სა­ნა­პი­რო ზო­ლე­ბის­თვის არის უცხო. რიპი, შე­იძ­ლე­ბა წარ­მო­იქ­მნას ნე­ბის­მი­ერ ოკე­ა­ნე­ში, ზღვა­სა თუ დიდ ტბა­ში, სა­დაც კი ტალ­ღე­ბია. გა­მო­ნაკ­ლი­სი არც შავი ზღვაა, თურ­ქე­თის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ნა­კა­დი არა­ერ­თხელ და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლა.

 

ტალ­ღებს მო­აქვთ წყლის მასა, რაც, შემ­დეგ სხვა­დას­ხვა სიჩ­ქა­რით ბრუნ­დე­ბი­ან ზღვა­ში, ან ოკე­ა­ნე­ში და ქმნი­ან სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო დი­ნე­ბას. რიპი მდი­ნა­რის ნა­კა­დი­ვით მი­დის სა­ნა­პი­რო­დან სიღ­რმის­კენ, ჭრის ტალ­ღებს. საფრ­თხე არამ­ხო­ლოდ მათ ემუქ­რე­ბა, ვინც ზღვა­ში, ან ოკე­ა­ნე­ში ბა­ნა­ობს, არა­მედ - პლაჟ­ზე, წყალ­თან ახ­ლოს მყო­ფებ­საც.

 

1. დი­ნე­ბის შემ­ჩნე­ვა შე­საძ­ლე­ბე­ლია

თუ და­ი­ნა­ხავთ, რომ წყლის ვიწ­რო ნა­კა­დი სა­ნა­პი­რო­დან ზღვის­კენ, ან სა­ნა­პი­როს გას­წვრივ მი­ე­დი­ნე­ბა, აუ­ცი­ლებ­ლად მო­ე­რი­დეთ.

ასე­ვე, უფრთხილ­დით დი­ნე­ბებს, რო­მე­ლიც გან­სხვავ­დე­ბა სხვა ტალ­ღე­ბის­გან - რიპი, შე­საძ­ლოა, იყოს უფრო ქა­ფი­ა­ნი, ანდა გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ფე­რის.

 

2. ამო­დით წყლი­დან, თუ გრძნობთ, რომ დი­ნე­ბა­ში მოჰ­ყე­ვით.

„მტა­ცე­ბე­ლი დი­ნე­ბა“ მარ­ტი­ვად და­საძ­ლე­ვია, თუ წყა­ლი მხო­ლოდ წე­ლამ­დე გფა­რავთ. მის­გან თა­ვის დაღ­წე­ვა რთუ­ლია, თუ უფრო ღრმად ხართ წყალ­ში შე­სუ­ლი.

 

3. შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ სიმ­შვი­დე

თუ ასეთ დი­ნე­ბა­ში მოხ­ვდე­ბით, პა­ნი­კას არ აჰ­ყვეთ. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ დი­ნე­ბა წყლის ქვეშ არ შე­გით­რევთ, ეს მხო­ლოდ გეჩ­ვე­ნე­ბათ. კარ­გი მცუ­რა­ვე­ბი მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში იღუ­პე­ბი­ან, თუ პა­ნი­კა­ში ვარ­დე­ბი­ან და ენერ­გი­ის­გან იც­ლე­ბი­ან.

 

4. და­უ­ძა­ხეთ ვინ­მეს საშ­ვე­ლად, თუ ცურ­ვა კარ­გად არ იცით

სცა­დეთ, მი­იქ­ცი­ოთ მაშ­ვე­ლე­ბის, ან სა­ნა­პი­რო­ზე მყო­ფი სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის ყუ­რა­დღე­ბა ყვი­რი­ლით და ხე­ლის დაქ­ნე­ვით. იმა­ვე ნა­კად­ში სხვი­სი შე­მოს­ვლა ძა­ლი­ან სა­ში­შია, მაშ­ვე­ლებ­მა ან სხვა მცუ­რა­ვებ­მა სა­ცუ­რაო კა­მე­რა უნდა მო­გა­წო­დონ, რა­ზეც თავს და­ი­მაგ­რებთ.

 

5. დი­ნე­ბას თავი რომ და­აღ­წი­ოთ, ნა­პი­რის პა­რა­ლე­ლუ­რად უნდა გა­ცუ­როთ

ასე­თი დი­ნე­ბე­ბის უმე­ტე­სის სი­გა­ნე, და­ახ­ლო­ე­ბით, 9 მეტ­რია, თუმ­ცა, შე­საძ­ლოა 60 მეტრსაც კი მი­აღ­წი­ოს. იმის ნაც­ვლად, რომ დი­ნე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ იცუ­როთ (რა­საც ვერ შეძ­ლებთ, რად­გან ნა­კა­დი თქვენ­ზე ძლი­ე­რია), უნდა გა­ცუ­როთ სა­ნა­პი­როს პა­რა­ლე­ლუ­რად, რომ დი­ნე­ბას თავი და­აღ­წი­ოთ. ცურ­ვის დროს ნა­კა­დი სა­ნა­პი­რო­დან კი­დევ უფრო შორს წა­გიყ­ვანთ, მაგ­რამ პა­ნი­კას არ აჰ­ყვეთ, სცა­დეთ, გა­მო­ი­ზო­გოთ ძალა და თავი და­აღ­წი­ოთ დი­ნე­ბას.

 

6. და­ზო­გეთ ენერ­გია, რო­გორც კი ამი­სი სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ.

თუ ხვდე­ბით, რომ ცურ­ვით ვე­რა­ფერს შვე­ლით, ან - ნელ-ნელა ძალა გეც­ლე­ბათ, აუ­ცი­ლებ­ლად და­ის­ვე­ნეთ. გა­ცუ­რეთ ზურ­გით. ნა­კა­დი მალე თა­ვი­სი­თაც დას­რულ­დე­ბა, ნელ-ნელა შე­სუს­ტდე­ბა და მის­გან თა­ვის დაღ­წე­ვას შეძ­ლებთ. ამი­ტომ, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ ძალა, რომ ნა­პირს და­უბ­რუნ­დეთ.
ავტორ(ებ)ი : ambebi.ge