22:15 24.06.2019
„კონ­კრე­ტულ­მა პი­რებ­მა დღეს და­მა­ნა­ხეს ის, რომ თურ­მე ზაზა სა­რა­ლი­ძე მხო­ლოდ და მხო­ლოდ სა­ხელ­მწი­ფო გა­დატ­რი­ა­ლე­ბის­თვის ყო­ფი­ლა სა­ჭი­რო!“

"ძა­ლი­ან სამ­წუ­ხა­როა, რომ მი­წევს ამ სი­ტყვე­ბის და­წე­რა და რე­ა­ლუ­რი სუ­რა­თის აღ­წე­რა!!! ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც თავ­გა­მო­დე­ბით მი­ცავ­დნენ, იმის­გან რო­დე­საც თითს იშ­ვერ­დნენ ჩემ­სკენ, თით­ქოს რო­მე­ლი­მე პარ­ტი­ის ინ­ტე­რე­სე­ბის გა­სა­ტა­რებ­ლად ვი­დე­ქი რუს­თა­ველ­ზე და ათას­გვარ ჭო­რებს თხზავ­დნენ ჩემს ოჯახ­ზე!!! დღეს იგი­ვე ადა­მი­ა­ნე­ბი ანა­ლო­გი­ურ ცი­ლისმწა­მებ­ლურ გა­ნა­ცხა­დებს აკე­თე­ბენ ჩემი და ჩემი ოჯა­ხის მი­მართ!!! ასე­ვე ამ კომ­პა­ნი­ა­ში ჩარ­თუ­ლი არი­ან ის პი­რე­ბიც (რა თქმა უნდა ყვე­ლა არა), რომ­ლე­ბიც ჩვე­ნი აქ­ცი­ე­ბის სა­ორ­გა­ნი­ზა­ციო ჯგუ­ფის წევ­რე­ბი იყ­ვნენ და ათას­გვარ სა­მარ­თლებ­რივ გზა­ზე დაგ­ვეხ­მა­რა არა მარ­ტო ფი­ზი­კუ­რად, არა­მედ მო­რა­ლუ­რად და ფი­ნან­სუ­რად!!!! მაგ­რამ კონ­კრე­ტულ­მა პი­რებ­მა დღეს და­მა­ნა­ხა ის რომ, თურ­მე ზაზა სა­რა­ლი­ძე მხო­ლოდ და მხო­ლოდ სა­ხელ­მწი­ფო გა­დატ­რი­ა­ლე­ბის­თვის ყო­ფი­ლა სა­ჭი­რო!!!რო­დე­საც სი­მარ­თლის კარი გა­ი­ღო და ამა­ში თი­თო­ე­ულ მო­ქა­ლა­ქეს, თი­თო­ე­ულ პო­ლი­ტი­კოსს, თი­თო­ე­ულ ემიგ­რანტს და იმა­თაც, რომ­ლებ­მაც ტა­ლა­ხი გვეს­რო­ლა, სა­ერ­თოდ თი­თო­ე­ულ ადა­მი­ანს, გა­ნურ­ჩევ­ლად რე­ლი­გი­უ­რი მრწამ­სი­სა, ზაზა სა­რა­ლი­ძე, მისი მე­უღ­ლე, ქა­ლიშ­ვი­ლი და ყვე­ლა ოჯა­ხის წევ­რი უღ­რმეს მად­ლო­ბას გიხ­დით!!!

 

მე არ ვარ სა­ჯა­რო მო­ხე­ლე და არ ვაგ­რო­ვებ მხარ­დამ­ჭე­რებს, იმის­თვის რომ სად­მე ვინ­მეს შე­ვე­ჯიბ­რო!!! ჩემი მხარ­და­ჭე­რა ვფიქ­რობ, ნიშ­ნავს სი­მარ­თლის და ჭეშ­მა­რი­ტე­ბის მხარ­და­ჭე­რას!!! ნუ ცდი­ლობთ პარ­ტი­უ­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბი მი­ა­წე­როთ ჩემს ოჯახს, რა­საც აქამ­დე ახორ­ცი­ე­ლებ­დნენ!!! ყვე­ლა პარ­ტი­ის ლი­დე­რე­ბის სა­ყუ­რა­დღე­ბოდ ვამ­ბობ ამ სი­ტყვებს!!! "ოც­ნე­ბი­დან" და­წყე­ბუ­ლი ყვე­ლა პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ის ლი­დე­რებს მივ­მარ­თავ!!!! ნუ ახორ­ცი­ე­ლე­ბენ ნურ­ცერ­თი მხა­რის აქ­ტი­ვის­ტე­ბი ჩემს მი­ზან­მი­მარ­ტულ დის­კრე­დი­ტა­ცი­ას, იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ ამით ერ­თმა­ნეთ­ში თე­სავთ შუღლს და ბო­რო­ტე­ბას!!! ამით მე არა­ფე­რი და­მი­შავ­დე­ბა!!! მკვდა­რი არც მე­ო­რედ კვდე­ბა და აღარც ტა­ლახ­ში ის­ვრე­ბა!!! მაგ­რამ, თქვენ ამით მიკ­ლავთ ცო­ცხალ შვილს და უნად­გუ­რებთ მას სა­ქარ­თვე­ლოს და ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის სიყ­ვა­რულს!!!! არ არის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი 12 სა­დის­ტუ­რი ჭრი­ლო­ბით და­ჩე­ხონ, თქვე­ნი სი­ტყვე­ბით ცო­ცხლად მარ­ხავთ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­მა­ვალს!!! და შემ­დეგ გიკ­ვირთ, რა­ტომ გაქ­ცი­ათ ხალ­ხმა ზურ­გი!!! 

 

ნუ­რა­ვინ ფიქ­რობს რომ ზაზა სა­რა­ლი­ძემ სი­მარ­თლეს მი­აღ­წია!!! უბ­რა­ლოდ სი­მარ­თლის კარი გა­ი­ღო თქვე­ნი თა­ნად­გო­მით!!! ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი ეტა­პი აწი იწყე­ბა და იმე­დი მაქვს სრულ ჭეშ­მა­რი­ტე­ბამ­დე მი­ვალთ და სა­მარ­თა­ლი სა­ბო­ლო­ოდ აღგდ­გე­ბა!!!! თუმ­ცა ამით შვილს ვერ და­ვიბ­რუ­ნებ!!! იმი­ტომ რომ ის უკვე და­ჩე­ხეს სა­დის­ტუ­რად და დღეს სოფ.გლ­და­ნის სა­საფ­ლა­ო­ზე გა­ნის­ვე­ნებს!!! არ მინ­და იმის მოს­მე­ნა, როცა მე­უღ­ლე და შვი­ლი მე­უბ­ნე­ბა : ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი ხომ ჩვენს გვერ­დით იდ­გნენ და დღეს რატო გაქ­ცი­ეს ზურ­გი? ჯერ კი­დევ თავს ვი­კა­ვებ ამ კი­თხვა­ზე პა­სუ­ხის გა­ცე­მას!!! არ მინ­და იმის და­ჯე­რე­ბა რომ ვინ­მეს არ მო­ე­წო­ნა ჭეშ­მა­რიტ გზა­ზე ამ საქ­მის დად­გო­მა,რა­საც და­ვით სა­რა­ლი­ძი­სა და ლე­ვან და­დუ­ნაშ­ვი­ლის სა­დის­ტუ­რად მკვლე­ლო­ბის საქ­მე ქვია!!! მკვლე­ლო­ბის საქ­მეს ხაზ­გას­მით ვწერ, იმი­ტომ რომ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის ვი­საც ეს არ გა­მო­უც­დია და უფალს ყო­ვე­ლი ლოც­ვის დროს ვე­ვედ­რე­ბი, რომ არა­ვის გა­მო­აც­დე­ვი­ნოს, ეს მარ­თლაც მკვლე­ლო­ბის საქ­მეა!!!

 

მე ნუ მი­ცო­დებთ,იმი­ტომ რომ ეს ჯვა­რი მუ­დამ სა­ტა­რე­ბე­ლი მექ­ნე­ბა!!!! შე­ი­ცო­დეთ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­მა­ვა­ლი და ერ­თმა­ნე­თის ლან­ძღვა გი­ნე­ბას ნუ ას­წავ­ლით!!!! მე ამით არა­ფე­რი და­მი­შავ­დე­ბა და არც ბრძო­ლის შე­წყვე­ტას ვა­პი­რებ,მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა რომ ხე­ლა­ხა­ლი დის­კრე­დი­ტა­ცი­ის კამ­პა­ნია და­ი­წყო!!! ვინც არ უნდა და­მიდ­გეს წინ, არ აქვს ამას მნიშ­ვნე­ლო­ბა, ყვე­ლას შე­ვაკ­ლავ თავს და ჩემი სა­დის­ტუ­რად მოკ­ლუ­ლი შვი­ლის დამ­ცი­რე­ბას არა­ვის ვა­პა­ტი­ებ!!! ღმერ­თმა დაგ­ლო­ცოთ თი­თო­ე­უ­ლი თქვენ­თა­გა­ნი და დიდი მად­ლო­ბა ყვე­ლას,მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა დღეს მტრად მი­ყუ­რებთ თუ მოყ­ვა­რედ!!! ჩემი ოჯა­ხი ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის გვერ­დი­თაა მისი და­არ­სე­ბი­დან!!!!" - წერს სა­რა­ლი­ძე.
ავტორ(ებ)ი : geotimes.ge